Priznanje patenta u Hrvatskoj

Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH je dana 14. rujna 2010. godine priznao patent „Sintetski peptidi s neprirodnim adamantanskim aminokiselinama za uporabu kao protutumorski lijekovi“ izumitelja dr. Štefice Horvat, dr. Kate Majerski, dr. Ljubice Glavaš Obrovac, dr. Andreje Jakas, dr. Maje Roščić, dr. Jelene Veljković, dr. Kragol Gorana, dr. Karner Ivana.

 

Patent je objavljen u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva br. 9/2010 pod brojem P20050242.

Patent obuhvaća pripravu i bioevaluaciju adamantanskih analoga endogenog opioidnog čimbenika rasta (OGF) za kojeg je dokazano da djeluje inhibirajuće na rast raznih tipova tumorskih stanica, posebice stanica zloćudnih tumora gušterače, glave i vrata i neuroblastoma.
Izum se odnosi na sintezu dipeptida, tripeptida, tetrapeptida, pentapeptida i heksapeptida koji sadrže različite neprirodne aminokiseline adamantanskog tipa, te na primjenu takvih peptida kao lijekova, posebno za tretiranje različitih malignih tumora.
Ugradnja neprirodne aminokiseline u peptid omogućuje vrlo preciznu promjenu u steričkim i elektronskim svojstvima molekule i proširuje djelokrug strukturnih promjena koje se mogu načiniti. Hidrofobnost, efekti pakiranja te promjene u konformaciji, uzrokovane adamantanskom molekulom, imaju važan utjecaj i na stabilnost pripravljenih peptida.